Ionuţ Georgescu, FEPRA International: Lucrăm la un program de raportare şi trasabilitate care integrează tehnologia blockchain

19 feb 2020 Autor: Bogdan Alecu

Ionuţ Georgescu, director general al FEPRA International SA: Noutatea este că înregistrările de date în acest program vor fi în blockchain, adică datele stocate aici vor fi nealterabile. De asemenea, din experienţa pe care am câştigat-o pe piaţa din America, acolo unde FEPRA prestează servicii de economie circulară pentru ambalajele primare prin intermediul organizaţiei End of Waste Foundation, suntem în discuţii cu companii mari din zona de automatizare si digitalizare pentru a aplica recunoaşterea optică a caracterelor în cazul documentelor standard din sistemul de raportare.

FEPRA International vrea să implementeze un program de raportare şi trasabilitate care vizează atât clienţii, cât şi partenerii colectori. Noutatea este că înregistrările de date în acest program vor fi în blockchain, adică datele stocate aici vor fi nealterabile.

Compania FEPRA Interna­tio­nal SA este o societate desti­nată preluării respon­sa­bilităţii producătorilor şi im­por­tatorilor (OIREP) care pun pe piaţa din România ambalaje şi deşeuri de ambalaj, în vederea realizării obli­gaţiilor legale de reciclare şi valo­rificare ale acestora.

FEPRA are în plan implementarea ce­lor mai noi tehnologii, cum este cea blockchain - bloc de date ce conţine o legă­tură către un bloc anterior cu o dată spe­cifică şi informaţiile tranzacţiei, astfel în­cât modificarea ulterioară să fie imposibilă.

„În prezent, lucrăm la un program de ra­portare şi trasabilitate care vizează atât cli­enţii, cât şi partenerii noştri colectori. Noutatea este că înregistrările de date în acest program vor fi în blockchain, adică da­tele stocate aici vor fi nealterabile. De ase­menea, din experienţa pe care am câş­tigat-o pe piaţa din America, acolo unde FEPRA prestează servicii de economie circulară pentru ambalajele primare prin in­termediul organizaţiei End of Waste Foun­dation, suntem în discuţii cu com­panii mari din zona de automatizare si digitalizare (Dropbox, UiPath etc.) pentru a aplica recunoaşterea optică a carac­te­relor (OCR - Optical Character Recogni­tion) în cazul documentelor standard din sis­temul de raportare“, a spus Ionuţ Georgescu, director general al FEPRA International SA.

În acest fel, producătorii vor vedea în timp real ce cantităţi face FEPRA, cum le face, cu ce companii lucrează pentru înde­pli­nirea ţintelor, precum şi costul mediu pe fiecare tip de ambalaj pentru fluxul mu­nicipal, industrial şi comercial. De ase­me­nea, vor putea găsi infor­maţii despre banii pe care FEPRA îi cheltuie pentru bo­ni­ficaţii, su­me­le cheltuite pen­tru tra­sabi­li­tate, precum şi valoarea chel­tuielilor noas­tre operaţionale.

„Vom da posibilitatea şi autorităţilor de stat (Minis­te­rul Mediului, Co­mi­sia de Su­praveghere, AFM, Gar­da de Mediu etc.) să îşi cre­eze conturi de utili­za­tor pen­tru a beneficia de infor­ma­ţii re­levante pen­tru fiecare institu­ţie în parte“, a spus Ionuţ Georgescu.

FEPRA lucrează inclusiv la un sistem de colectare nu numai a deşeurilor, ci şi a ambalajelor reutilizabile. Acest sistem îi va ajuta pe producătorii afectaţi de noua legislaţie locală care prevede înde­pli­nirea unei ţinte minime de amba­la­je reutili­za­bile şi va contribui totodată şi la efi­cientizarea într-o măsură şi mai ma­re a costurilor pe care aceştia le au în sistem.

În 2020, FEPRA va iniţia eforturi de a adu­ce la aceeaşi masă actorii din do­me­niu, pentru ca împreună să declan­şeze schimbări în politica publică. „Ne dorim un sistem transparent şi im­plementarea de softuri care să permită evi­tarea dublei raportări. Toţi actorii ar tre­bui să raporteze digital, inclusiv cei de la sfârşitul lanţului, prin confirmarea re­ci­clării. Susţinem şi promovăm ideea înfiin­ţă­rii unui «clearing house» prin care toate auto­rităţile publice locale să îşi raporteze can­tităţile şi nevoile de finanţare, iar pro­du­cătorii, în mod direct şi prin OIREP, să sus­ţină aceste contribuţii financiare nece­sare“, a spus Ionuţ Georgescu.

În 2019 FEPRA a preluat răspun­derea a peste 240.000 de tone de ambalaje pu­se pe piaţă de clienţii companiei, pro­ducători şi importatori români şi a ges­tionat peste 152.000 de tone de deşeuri de am­balaj care au reprezentat atingerea unui nivel de reciclare şi valorificare de peste 60%.

„Datorită incertitudinilor legislative care au predominat cel puţin în prima par­te a anului, a trebuit să fim extrem de pru­denţi pentru a ne asigura că îndeplinim ţintele. Ajutorul nostru a venit tocmai din experienţa pe care am acumulat-o în toţi aceşti ani şi din relaţia stabilă pe care am avut-o cu partenerii şi colaboratorii“, a spus directorul companiei.

În perioada 2017 - 2019 FEPRA a pre­luat răspunderea pentru peste 770.000 de tone de ambalaje puse pe piaţă de cli­enţii companiei, producători şi im­portatori români şi a gestionat peste 450.000 de tone de deşeuri de ambalaj.

Portofoliul FEPRA a înregistrat o creş­tere puternică a numărului de clienţi. În 2016 a început cu 400 de clienţi şi a ajuns în 2019 la 700, iar peste 90% sunt deja în proces de reînnoire a contractului pentru 2020.

Materialele reciclate devin materie pri­mă pentru alte materiale şi în felul acesta se economiseşte energie electrică şi apă. De pildă, PET-urile reciclate pot ajunge în industria textilă, se pot face fibre pentru covoare, jucării etc. Deşeu­rile mai pot fi folosite şi drept materie primă pentru producerea de energie, de exemplu la fabricarea cimentului.

„FEPRA a promovat mereu un sis­tem funcţional, în care colectarea selec­ti­vă generează materiale de calitate pentru reciclare. De aceea am şi extins activităţile în zona de colectare şi reciclare pentru a oferi o soluţie completă“, a subliniat Ionuţ Georgescu.

Până în prezent FEPRA a înregistrat peste 15 campanii de in­formare şi con­şti­en­tizare cu privire la co­lectarea selectivă a deşeurilor de am­ba­laje, desfăşurate la nivel naţional şi re­gional. Acestea s-au desfăşurat în cadrul festivalurilor mari de muzică precum Untold, Awake sau ArtMania, în zonele montane în care au fost organizate diferite competiţii sportive şi chiar „door to door“ la cetăţenii din zo­nele rurale pentru a veni în ajutorul lor cu in­formaţii şi exemple despre obligaţia de a colecta selectiv.

Acţiunile organizate au ajuns la peste 500.000 de cetăţeni, iar în anul 2020 com­pania speră ca prin extinderea mecanis­melor şi canalelor de comunicare numărul cetăţenilor care vor lua parte la aceste campanii să se dubleze.

Printeaza

Atenţie: Această scriere publicistică este destinată exclusiv abonaţilor ZF Corporate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe.